Vedtægter

Vedtægter for Sunds Badmintonklub

Klubbens navn er Sunds Badmintonklub. Dens hjemsted er Sunds, Herning Kommune

Postadressen er formandens. Klubben er stiftet den 13. juni 1945.

§1. Formål

Klubbens formål er ved dyrkelse af badmintonidrætten (almindelig træning, deltagelse i turneringer og opvisninger o. lign.) at dygtiggøre sine medlemmer i nævnte idræt, styrke fællesskabet, samt udbrede interessen for og kendskabet til badminton og derved bidrage til fremme af dansk idræt.

§2. Medlemskab

Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet for hele sæsonen betales forud ved indmeldelse. Det er bestyrelsen der suverænt udarbejder regler for bestyrelsen af de til klubbens rådighed værende badmintonbaner, samt bestemmer tildelingen af disse til brug for medlemmerne, hvis ønsker i videst muligt omfang søges imødekommet.

§3. Bestyrelse

Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, med henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år, dog sådan at formanden og kassereren ikke er på valg samme år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsen, til udførelse af særlige hverv.

§4 Regnskab og Revision

Klubbens regnskabsår løber fra 1. jan. til 31. dec. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte personer.

Revisorerne vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

§5. Generalforsamling

Klubben afholder 1 ordinær generalforsamling årligt og denne skal indvarsles med 14 dags frist enter i den lokale avis eller 1 af de sociale medier – klubbens hjemmeside eller klubbens Facebook side. Vedtaget på generalforsamlingen 12.04.2018.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal forefindes følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger regnskaber
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan kræves afholdt, når mindst 10% af medlemmerne indsender skriftligt begæring herom. Bestyrelsen kan til enhver tid indvarsle til ekstraordinær generalforsamling med en frist på mindst 14 dage.

§6. Lovændringer

Til vedtagelse af lovændringer kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer

§7. Opløsning

Til klubbens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige klubbens medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

Klubbens formue udloddes ved opløsning til almennyttigt formål.

§8. Tegning – Hæftelse

Bestyrelsen kan meddele klubbens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 22. jan. 1985.

Tillæg til vedtægter for Sunds Badmintonklub:

Klubben kan tegnes af formand eller kasserer alene og klubbens kasserer kan alene betale regninger og foretage øvrige økonomiske transaktioner, samt modtage indbetalinger på vegne af klubben.

Hele Bestyrelsen skal godkende evt. låneforpligtelser.

Således vedtaget af hele bestyrelsen den 28.feb. 2019

Stiftelse

Sunds badminton blev stiftet d. 13. Juni 1945.

Sunds

Herning Kommune

Generalforsamling

Klubben afholder 1 ordinær generalforsamling årligt og denne skal indvarsles med 14 dags frist enter i den lokale avis eller 1 af de sociale medier – klubbens hjemmeside eller klubbens Facebook side.

Sunds

Herning Kommune